30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 198 قانون مدنی

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

error: