30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 197 قانون مدنی

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

error: