30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 195 قانون مدنی

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

error: