30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 193 قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

error: