30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 192 قانون مدنی

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

error: