30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 191 قانون مدنی

عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

error: