30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 190 قانون مدنی

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

1- قصد طرفین و رضای آنها.

2-اهلیت طرفین.

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

4- مشروعیت جهت معامله

error: