30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 19 قانون مدنی

اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

error: