30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 189 قانون مدنی

عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

error: