30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 188 قانون مدنی

عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

error: