30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 187 قانون مدنی

عقد ممکن است به یکطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

error: