30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 186 قانون مدنی

عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

error: