30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 185 قانون مدنی

عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

error: