30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 184 قانون مدنی

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.

error: