30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 182 قانون مدنی

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

error: