30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 181 قانون مدنی

اگر کسی کندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

error: