30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 180 قانون مدنی

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

error: