30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 179 قانون مدنی

شکار کردن موجب تملک است.

error: