30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 178 قانون مدنی

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

error: