30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 177 قانون مدنی

جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل ، میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

error: