30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 176 قانون مدنی

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آنست.

error: