30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 174 قانون مدنی

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.

error: