30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 173 قانون مدنی

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

error: