30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 169 قانون مدنی

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

error: