30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 168 قانون مدنی

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

error: