30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 167 قانون مدنی

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

error: