30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 164 قانون مدنی

تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا” به اطلاع اهالی محل رسیده است.

error: