30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 162 قانون مدنی

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملک کند.

error: