30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 161 قانون مدنی

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

error: