30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 16 قانون مدنی

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

error: