30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 155 قانون مدنی

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

error: