30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 154 قانون مدنی

کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

error: