30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 152 قانون مدنی

اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.

error: