30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 150 قانون مدنی

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

error: