30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 15 قانون مدنی

ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

error: