30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 147 قانون مدنی

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.

error: