30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 146 قانون مدنی

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا0

error: