30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 145 قانون مدنی

احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

error: