30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 144 قانون مدنی

احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

error: