30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 143 قانون مدنی

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.

error: