30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 140 قانون مدنی

تملک حاصل میشود :

1- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.

2- بوسیله عقود و تعهدات.

3- بوسیله اخذ به شفعه

4- به ارث.

error: