30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 137 قانون مدنی

حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

error: