30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 136 قانون مدنی

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

error: