30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 135 قانون مدنی

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

error: