30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 134 قانون مدنی

هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

error: