30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1332 قانون مدنی

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است.

error: