30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1331 قانون مدنی

قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

error: