30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1330 قانون مدنی

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.

error: