30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1329 قانون مدنی

قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

error: