30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1326 قانون مدنی

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط به قسم مدعی کند.

error: